دابل اکسپوژر با مه و جنگل

ترکیب دو عکس با یکدیگر با تکنیک دابل اکسپوژر.